RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360

作者: 来源:V滴生活 时间:2020-06-08 17:59:17 浏览(387)

��

RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360xlx���h<�2.5 T 9.5mmxlx��PATAN˗b�RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360xlx�[����20G ~ 160G RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360�oy:��^U�

3.5  ���؉�g� OLED ��^U0��g�^�: 320X240 RGB

RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360e/c�a�Sa�

CF type I/type II0Memory Stick (MS)0SD0SDHC0MMC0MicroDrive0Mini-SD (����Ic�Sa)0RS-MMC (����Ic�Sa)0MS Duo (����Ic�Sa)0MS Pro Duo (����Ic�Sa)

RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360P��8N˗b�

USB 2.0

RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360_qrGd�e>h<_�

MPEG-10MPEG-40XviD0WMV 9

RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360�r��d�e>h<_�MP30WMA0AAC0WAV0Ogg Vorbis0M3U d�e>nU�RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360_qP�d�e>h<_�JPEG0TIFF0BMP0GIF0RAWRAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360\:[��(�wx[�x��) 135 x77 x 23 mmRAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360�͑��236 QK (T+ 2.5 xlx�T���l`) RAW 格式对应、内置录影功能︰Vosonic VP8360

VOSONIC VP8360 �s}0��e�S� Firmware N �

VOSONIC VP8360 ^��pU.P��0HK$3,980�120 GB rHg,�

g�b���q�02460 2080

���e�u1[�b6c�O��

 

上一篇:
下一篇:

相关文章